REGULAMIN UCZESTNICTWA „NITRO CLUB”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w NITRO Stage w 2018r.
  • 1.2NITRO Stage to cykl imprez motoryzacyjnych o charakterze otwartym.
  • 1.3Zadaniem Uczestnika jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy próby sportowej wyznaczonej pomiędzy linią „Start” a linią „Meta”.
  • 1.4NITRO Stage organizowany jest w Akademii Kierowcy Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie 44, gmina Dolsk.
  • 1.5Organizatorem NITRO Stage i wyłącznym właścicielem marki NITRO Club jest ABEROS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mrągowskiej 11.
  • 1.6Aktualne informacje o NITRO Stage znajdują się na stronie internetowej www.nitrostage.pl.
  • 1.7W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu zawodów Organizator powołuje Władze Zawodów do których należą:
   - Dyrektor Zawodów,
   - Zespół Sędziów Sportowych (ZSS),
   - Kierownik Badania Kontrolnego,
   Dyrektor Zawodów może powołać dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewniania bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu rywalizacji.
 • 2. ZASADY UCZESTNICTWA
  • 2.1Warunkiem uczestnictwa w NITRO Stage jest dokonanie zgłoszenia w jednej z poniższych form:

   - wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.nitrostage.pl
   - wysłanie maila ze zgłoszeniem na kontakt@nitroclub.pl
   - zgłoszenie telefoniczne pod numer +48 793 091 091
   - osobiste zgłoszenie w biurze zawodów

   oraz dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez Organizatora w niniejszym Regulaminie i posiadanie przez kierowcę aktualnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
   Uczestnik zobowiązany jest podpisać w dniu imprezy oświadczenie przedstawione przez Organizatora.
  • 2.2Załogę podczas zawodów NITRO Stage stanowi kierowca i pilot. Organizator dopuszcza udział w zawodach samego kierowcy (bez pilota).
  • 2.3Uczestnikiem NITRO Stage w roli kierowcy może być osoba mająca ukończone 18 lat oraz ważne prawo jazdy kat. B.
  • 2.4Uczestnikom zaleca się posiadanie ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych oraz ubezieczenie NNW.
  • 2.5Dokonując zgłoszenia do udziału w zawodach Uczestnik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i Regulaminu Ogólnego ODTJ, oraz zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego Regulaminu, a także wszelkiego rodzaju komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Władze zawodów.
  • 2.6Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii oraz materiałów filmowych z jego udziałem w publikacjach informacyjnych i reklamowych organizatorów oraz sponsorów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji zawodów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."
 • 3. TERMINY I ORGANIZACJA
  • 3.1W ramach cyklu NITRO Stage 2018 zostanie przeprowadzonych 13 rund w następujących terminach:

   - 21.01.2018 – runda 1
   - 04.02.2018 – runda 2
   - 18.03.2018 – runda 3
   - 22.04.2018 – runda 4
   - 13.05.2018 – runda 5
   - 17.06.2018 – runda 6 – zaliczana do NITRO Summer CUP
   - 22.07.2018 – runda 7 – zaliczana do NITRO Summer CUP
   - 26.08.2018 – runda 8 – zaliczana do NITRO Summer CUP
   - 16.09.2018 – runda 9 – zaliczana do NITRO Summer CUP
   - 21.10.2018 – runda 10
   - 17.11.2018 – runda 11 – NITRO by Night
   - 18.11.2018 – runda 12
   - 16.12.2018 – runda 13

   Organizator dopuszcza możliwość korekty wyżej wymienionych terminów zawodów.
  • 3.2Samochody Uczestników dopuszczone do udziału w zawodach zostaną podzielone na klasy według pojemności skokowej silnika:

   - Klasa 1 – do 1000 cm3
   - Klasa 2 – 1001-1500 cm3
   - Klasa 3 – 1501-2000 cm3
   - Klasa 4 – pow. 2000 cm oraz samochody z napędem 4x4

   Pojazdy posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silnika diesel'a.
  • 3.3Przed każdą rundą, na stronie www.nitrostage.pl oraz profilu na Facebook’u, Organizator będzie zamieszczać szczegółowe informacje określające:
   - schemat trasy do pokonania podczas NITRO Stage,
   - harmonogram czasowy,
   - inne szczegółowe warunki, jeżeli będą odbiegały od postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 3.4Czas trwania imprezy jest orientacyjny i zależy od ilości Uczestników.
   Rundy dzienne rozgrywane będą w godz. 8:00 do 15:00. Runda nocna w godz. 17:00 do 22:00.
  • 3.5Organizator dzień przed zawodami organizuje trening. Trening przewidziany jest w godzinach od 16:00 do 19:00. Uczestnictwo w treningu nie obliguje do udziału w zawodach NITRO Stage.
  • 3.6Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub przesunięcia planowanego terminu imprezy jeżeli frekwencja zgłoszeń będzie niższa niż 15 zgłoszeń na zawody i 5 zgłoszeń na trening.
  • 3.7Maksymalna liczba Uczestników podczas jednego cyklu imprezy nie może przekroczyć 50 Uczestników.
  • 3.8W sytuacji, o której mowa w ust. 6 Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w imprezie przeniesionej na inny termin. O rezygnacja powinien poinformować Organizatora nie później niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem imprezy, pod rygorem utraty opłaty za udział w przypadku płatności przelewem.
  • 3.9Uczestnicy cyklu NITRO Stage 2018, za rywalizację w klasach, otrzymują punkty przyznawane według następującego klucza:
   - I miejsce - 25 pkt
   - II miesce - 15 pkt
   - III miejsce - 12 pkt
   - IV miejsce - 10 pkt
   - V miejsce - 9 pkt
   - każde następne miejsce o 1 punkt mniej

   Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja generalna bez podziału na klasy.
   Do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki (punkty) uzyskane w 6 rundach. Kierowcy którzy wystartują w większej ilości rund będą mieli prawo do odliczenia odpowiedniej ilości nasłabszych wyników. Kierowcom uczestniczącym w mniejszej ilości rund do klasyfikacji końcowej zostaną zaliczone wszystkie uzyskane punkty.
   W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez dwóch lub więcej Uczestników o końcowej kolejności decydować będzie rezultat uzyskany w klasyfikacji generalnej cyklu 2018.
  • 3.10Rundy rozgrywane w okresie letnim tzn. od czerwca do września będą zaliczane do dodatkowego minicyklu pod nazwą NITRO Summer Cup. Punkty zdobyte podczas tych 4 rund będą zaliczane zarówno do rocznej klasyfikacji cyklu NITRO Stage, jak również minicyklu NITRO Summer Cup.
  • 3.11Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika w NITRO Summer Cup jest uczestnictwo w przynajmniej 3 z 4 letnich rund NITRO Stage (od czerwca do września). Wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas wrześniowych zawodów Nitro Stage. Punkty będą przyznawane na zasadach takich samych jak w cyklu rocznym.
  • 3.12Jedna z listopadowych rund NITRO Stage - nazwana NITRO by Night - zostanie rozegrana po zmroku. Organizator dopuszcza możliwość wyposażenia samochodu uczestniczącego w zawodach w dodatkowe źródła światła.
  • 3.13Podczas zawodów NITRO Stage Organizator wprowadza następujące kary:

   - 10 s – przewrócenie lub przesunięcie pachołka/opony poza obrys lub wyjechanie połową samochodu poza trasę (w ramach jednego incydentu),
   - 20 s – nieprawidłowe przejechanie szykany/fragmentu trasy lub wyjechanie samochodem poza trasę (w ramach jednego incydentu),
   - 60 s – przejazd niezgodny z trasą odcinka/pominięcie ważnego elementu trasy,
   - 100% najgorszego czasu w przypadku nieukończenia przejazdu.
 • 4. OPŁATY
  • 4.1 Organizator ustala następujące opłaty za udział:

   - w treningu przed rundą Nitro Stage: 150,00 zł brutto,
   - w pojedynczej rundzie Nitro Stage: 200,00 zł brutto,
   - w przypadku zgłoszenia się na trening i rundę NITRO Stage oraz dokonania płatności najpóźniej w dniu treningu: 300,00 zł brutto.
  • 4.2 Opłatę za udział można wnieść:

   - przelewem na rachunek bankowy organizatora, nr: 84 1020 4027 0000 1602 1351 5574 podając w tytule przelewu imię i nazwisko Uczestnika oraz datę treningu i/lub zawodów
   - gotówką w dniu imprezy
 • 5. OBOWIĄZKI ZAŁOGI
  • 5.1Uczestnik NITRO Stage pokonuje trasę zawodów własnym pojazdem. Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną wyłącznie samochody osobowe, dla których prowadzenia właściwe jest prawo jazdy kat. B.
  • 5.2Warunkiem koniecznym jest posiadanie kasku przez Uczestnika NITRO Stage (zarówno kierowcę jak i pilota), jego brak dyskwalifikuje z uczestnictwa w zawodach.
  • 5.3Każdy kierowca musi posiadać numer startowy. Istnieje możliwość zarezerwowania indywidualnego numeru startowego. Rezerwacji można dokonać w biurze NITRO Club (telefonicznie – 793 091 091 lub mailowo: kontakt@nitroclub.pl. Osobom, które nie zarezerwują indywidualnego numeru, zostanie on przydzielony odgórnie przez osobę dokonującą rejestracji.
  • 5.4W pojeździe podczas wykonywania zadań może znajdować się wyłącznie kierowca i pilot, pod warunkiem, że pilot został zgłoszony do udziału w imprezie na etapie dokonywania zapisów oraz podpisał oświadczenie przedstawione przez organizatora w dniu imprezy.
  • 5.5Organizator każdorazowo będzie przeprowadzał Badanie Kontrolne, zwane dalej w Regulaminie BK.
  • 5.6BK dotyczyć będzie: sprawdzenia aktualnych badań technicznych, ważności ubezpieczenia OC, ogólnego stanu technicznego pojazdu.
  • 5.7Jeżeli osoba przeprowadzająca BK nie dopuści do startu w zawodach pojazdu ze względu na stan techniczny, który może zagrażać bezpieczeństwu, Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot 50% opłaty wpisowej.
  • 5.8Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia się na BK samochodem przygotowanym do zawodów, z naklejonymi numerami startowym na drzwiach przednich po obu stronach samochodu (patrz schemat).
  • 5.9Organizator zastrzega sobie prawo kontroli pojazdu również w trakcie imprezy wraz z dokonaniem jego oględzin, pod kątem spełniania warunków bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, mimo przeprowadzonej kontroli i nie stwierdzeniu wad. Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz wszelkie szkody, jakie powstaną podczas przebywania pojazdu na obiekcie ODTJ ponosi wyłącznie Uczestnik.
  • 5.10Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w imprezie, jeżeli:

   - naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,
   - nie będzie stosował się do poleceń organizatora lub osób występujących w jego imieniu,
   - będzie znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających (Uczestnik może być zobowiązany przez Organizatora do poddania się badaniu alkomatem przed rozpoczęciem udziału w imprezie – odmowa poddania się badaniu jest powodem do wykluczenia Uczestnika z udziału w imprezie).
  • 5.11Wykluczenie z udziału w imprezie nie powoduje obowiązku po stronie Organizatora do zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty za udział.
  • 5.12Na odcinkach dojazdowych do prób sportowych oraz w parku maszyn Organizator wprowadza limit prędkości wynoszący 10 km/h. Uczestnicy, których zachowanie będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy mogą zostać wykluczeni z zawodów w trybie natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie każdorazowo Dyrektor Zawodów.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 6.1Uczestnicy NITRO Stage biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ze świadomością ryzyka jakie wiąże się z udziałem w wyścigach samochodowych.
  • 6.2Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w zawodach zarówno w mieniu jak i na osobie.
  • 6.3Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez nich w majątku Organizatora i podmiotów z nim współpracujących przebywających na obiekcie podczas imprezy, a także w majątku innych Uczestników i osób trzecich.
  • 6.4Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczeń prędkości przewidzianych na terenie obiektu, gdzie organizowana jest impreza oraz zasad wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. Ograniczenie prędkości nie obowiązuje na odcinkach wykonywanych zadań.
  • 6.5Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników imprezy.
  • 6.6Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

   - rzeczy Uczestników pozostawione bez nadzoru, zaginione, zniszczone lub skradzione;
   - za szkody w mieniu lub na osobie spowodowane przez Uczestników;
  • 6.7Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu, jak również do całkowitego odwołania imprezy.
 • Międzychód, dnia 10.01.2018